315. Tội là gì?
315. Tội là gì? – Tội là tư tưởng, lời nói, việc làm, người ta tự ý và cố tình […]
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ?
313. Tại sao tội nhân phải hướng về Chúa để xin ơn tha thứ? – Vì mọi tội đều phá […]
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót?
314. Làm sao ta biết Thiên Chúa là Đấng Thương xót? – Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn nói về […]
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi?
312. Làm sao ta biết được mình là kẻ tội lỗi? – Ta biết mình tội lỗi nhờ tiếng lương […]
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì?
311. Hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì? – 12 hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, […]
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào?
310. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào? – Bảy ơn Chúa Thánh Thần là: 1. ơn khôn […]
309. Đức mến là gì?
309. Đức mến là gì? – Là nhân đức giúp ta, có thể hiến mình cho Chúa để kết hợp […]
308. Đức cậy là gì?
308. Đức cậy là gì? – Là nhân đức giúp ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta […]
307. Đức tin là gì?
307. Đức tin là gì? – Là nhân đức giúp ta đi lên tới Thiên Chúa, trông cậy ở Thiên […]
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức?
306. Tại sao tin, cậy, mến là nhân đức? – Vì là những sức mạnh thực sự được Chúa ban, […]
ĐẦU TRANG