5 phút cho Lời Chúa – Tháng 4.2024
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 4.2024
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 3.2024
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 3.2024
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 12.2023
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 12.2023
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 11.2023
5 phút cho Lời Chúa – Tháng 11.2023
18/03/23 THỨ BẢY TUẦN 3 MC – Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT: KHIÊM TỐN THAY CAO NGẠO
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)
17/03/23 THỨ SÁU TUẦN 3 MC – Th. Pa-tri-xi-ô, giám mục: GIỚI RĂN ‘HAI TRONG MỘT’
“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28b)
16/03/23 THỨ NĂM TUẦN 3 MC: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA TA
“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Mt 11,20)
15/03/23 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU LÀ NỀN TẢNG CỦA LUẬT
“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
14/03/23 THỨ BA TUẦN 3 MC: THIÊN CHÚA ĐAU LÒNG
Tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (Mt 18,26-27)
ĐẦU TRANG