GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Chị Maria Phan Thùy Trinh & anh Lục Quang Vinh

sẽ cử hành chuẩn khác đạo vào lúc 17g00, ngày 02/01/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.