Anh Trần Đức Huân & Chị Anna Trần Thị Ngọc Hương sẽ cử hành Phép Chuẩn khác đạo

 vào lúc 17g15 ngày 17/9/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.