Anh Antôn Nguyễn Lê Minh Quý & Chị Maria Tăng Ngọc Bảo Châu sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g15 ngày 09/9/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.