Chính Tòa: Thông báo Số 53TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm A

  1. Từ Thứ Hai 16/10 đến Thứ Bảy 21/10 Giáo Họ Anrê Trông trực Phụng Vụ.
  2. Thứ Hai 16/10, vào lúc 17g00 Thánh lễ Nhậm Chức của Cha Quản Xứ mới. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Ba 17/10, vào lúc 17g00 Thánh Lễ Tạ Ơn của Đức Tân Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn – là người con sinh ra tại Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Tư 16/10 lễ Kính Thánh Luca Tác Giả Sách Tin Mừng, Quan Thầy của 12 Giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Vào lúc 06g00, Thứ Tư 18/10/2017, Cha Phaolô Maria Trần Quốc Việt Quản xứ Chính Tòa sẽ đến nhận Xứ Tam Kỳ. Ai muốn đi tiễn Cha xin đăng ký tại Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót: Sáng Thứ Hai 16/10/2017 để tiện sắp xếp phương tiện.
  6. Thứ Năm 19/10 sau Thánh Lễ 17g00 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
  7. Thứ Bảy 21/10 lúc 17g00, Lễ Tôn Vinh Mẹ tại Núi Đá do các Giáo Họ Anê Thành, Giuse Viên, Emmanuel Triệu cùng phụ trách. Giáo Họ Giuse Viên chủ trì.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng