THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
29/8/2021

  1. Thứ Sáu 03/09. Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội thánh, Quan thầy của 01 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Chúa nhật 05/09, Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu, Quan Thầy của Ban Bác ái xã hội-Caritas GX Chính Tòa ĐN. Xin công đoàn hiệp thông cầu nguyện.