THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI
04/06/2023

  1. Kế hoạch chuẩn bị và lãnh nhận Bí tích cho các em Giáo lý năm học 2022-2023 được tiến hành như sau:
    – Chúa Nhật ngày 04/06 lúc 08 giờ 00: Thánh lễ Tuyên Xưng Đức Tin.
    – Chúa Nhật ngày 11/6 lúc 08 giờ 00: Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu.
    – Thứ Bảy 17/6 vào lúc 17 giờ 15: Thánh Lễ Thêm Sức tại Núi đá Đức Mẹ.
  2. Chúa Nhật ngày 04/06/2023, lúc 09 giờ 00 có rửa tội cho các em nhỏ.
  3. Chúa Nhật 11/06/2023: Lễ trọng, Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ có tổ chức Kiệu Mình Máu Thánh Chúa sau Thánh lễ 18g00 như mọi năm. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.