Vào lúc 17h15 ngày 16.11.2023, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa quy tụ về nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, để hiệp thông với Cha Bonaventura Mai Thái – Đại diện Giám quản cùng với quý Cha cử hành Thánh lễ giỗ 1 năm của Cha Phero Nguyễn Quí Khôi.

“Miễn là Đức Ki-tô được rao giảng”

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phero Nguyễn Quí Khôi.
“Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng trung tín và giàu lòng xót thương, dẫn Cha về quê hương vĩnh cữu”.