1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NGÀY 10/4/2022
 05g30: Thánh lễ 1 (Làm phép lá và kiệu lá)
 15g00: Thánh lễ 4 (Làm phép lá và kiệu lá do Đức Cha Giuse chủ sự)
*Các thánh lễ: 08g00; 10g00 (tiếng anh); 16g30; 18g00 vẫn diễn ra như thường lệ.


2. THAN KINH LỄ ĐÈN
Vào lúc 19g30 các ngày:
Chúa Nhật, 10/4/2022: Lễ đèn I
Thứ Hai, 11/04/2022: Lễ đèn II
Thứ Ba, 12/4/2022: Lễ đèn III


3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH, NGÀY 14/4/2022
05g30: Thánh lễ Truyền Dầu (Thánh lễ do Đức Giám Mục đồng tế cùng các Linh mục trong Giáo phận)
 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly
 18g00 – 24g00: Các phiên Chầu Thánh Thể


4. THỨ SÁU TUẦN THÁNH, NGÀY 15/4/2022
*Không có thánh lễ sáng
 16g00: Gẫm Đàng Thánh Giá
 17g00: Nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa.


5. THỨ BẢY TUẦN THÁNH, NGÀY 16/04/2022
*Không có thánh lễ sáng
 19g00: Canh thức vượt qua & Thánh lễ Vọng Phục Sinh


6. CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NGÀY 17/04/2022
 06g00: Thánh lễ 1
 08g00: Thánh lễ 2 (lễ thiếu nhi)
 10g00: Thánh lễ 3 (tiếng anh)
 17g00: Thánh lễ 4 (tại lễ đài do Đức Cha Giuse chủ sự)


7. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NGÀY 24/04/2022 (Kính lòng Chúa Thương Xót)
 05g30: Thánh lễ 1
 08g00: Thánh lễ 2 (lễ thiếu nhi)
 10g00: Thánh lễ 3 (tiếng anh)
 17g00: Thánh lễ 4 (tại lễ đài do Đức Cha Giuse chủ sự)