⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên | 04g45 ngày 16/08/2020 | TTTM Trà Kiệu

⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên | 07g00 ngày 16/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️ Thánh Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên | 17g00 ngày 16/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng