⭕️Thánh Lễ Thứ Hai Tuần XX Thường Niên | 04g45 ngày 17/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Hai Tuần XX Thường Niên | 17g15 ngày 17/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Ba Tuần XX Thường Niên | 04g45 ngày 18/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Ba Tuần XX Thường Niên | 17g15 ngày 18/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Tư Tuần XX Thường Niên | 04g45 ngày 19/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Tư Tuần XX Thường Niên | 17g15 ngày 19/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Năm Tuần XX Thường Niên | 04g45 ngày 20/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Năm Tuần XX Thường Niên | 17g15 ngày 20/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên | 04g45 ngày 21/08/2020 | TTTM Trà Kiệu


⭕️Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần 20 Thường Niên | 17g15 ngày 21/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng


⭕️Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần 20 Thường Niên | 04g45 ngày 22/08/2020 | TTTM Trà Kiệu