THỨ/ NGÀY THÁNG

GIỜ

GIÁO XỨ

PHỤ TRÁCH

THỨ SÁU

28.3.2014

19g00

NỘI HÀ

Cha G.B. Hồ Thái Sơn

THỨ BẢY

 

 

 

 

CHÚA NHẬT IV MC

THỨ HAI

31.3.2014

19g00

CHÍNH TÒA

Cha Giuse Cao Văn Cường

THỨ BA

01.4.2014

19g00

THANH BÌNH

Cha Emm. Nguyễn Tấn Lục

THỨ TƯ

02.4.2014

19g00

TAM TÒA

Cha Phaolô Lê Quý Đạt

THỨ NĂM

03.4.2014

19g00

THANH ĐỨC

Cha Giuse Đinh Công Hạnh

THỨ SÁU

04.4.2014

19g00

NGỌC QUANG

Cha Giuse Hứa Hùng Quang

THỨ BẢY

05.4.2014

19g00

HÒA THUẬN

Cha Steph. Trần Ngọc Nhơn

CHÚA NHẬT V MC

THỨ HAI

07.4.2014

19g00

THANH ĐỨC

Cha Phêrô Nguyễn Hùng

THỨ BA

08.4.2014

19g00

THANH BÌNH

Cha Marcello Đoàn Minh

THƯ TƯ

09.4.2014

19g00

CHÍNH TRẠCH

Phêrô Nguyễn Ngọc Phi

THỨ NĂM

10.4.2014

19g00

CHÍNH TÒA

Cha Phil. Trương Văn Long

THỨ SÁU

11.4.2014

19g00

HÒA CƯỜNG

Cha Đaminh Đặng Bá Linh

THỨ BẢY

12.4.2014

 

 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Ghi chú: thứ tư 09.4.2014 lễ giáp năm Cha Bene. Nguyễn Tấn Khóa lúc 07g30 tại nhà thờ Phú Thượng (lễ phục tím). Sau lễ giải tội.

 

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng