Trong ba tối ngày 29-31/3/2022, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa đã tham dự học tập về đề tài “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành” do cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường và cha phụ tá Cha Phêrô Nguyễn Quí Khôi hướng dẫn.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.