Thứ sáu 05/3 vào lúc 19g30 gẫm Đàng Thánh Giá do giáo họ Micae Hy và Augustino Huy cùng phụ trách, ca đoàn Mẹ Lên Trời phụ trách hát cộng đồng.

Ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.