Anh Tôma Lê Khắc Phúc Anh & Chị Lucia Huỳnh Thị Kim Anh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 05g00 ngày 02/12/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.