GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phêrô Nguyễn Quốc Nam và Chị Têrêxa Hồ Thanh Nhàn

sẽ cử hành Hôn phối vào lúc 05g00, ngày 28/12/2013

tại Thánh đường Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.