Anh Phaolô Hồ Anh Huy & Chị Trần Ngọc Trâm Anh sẽ cử hành Phép Chuẩn khác đạo

 vào lúc 17g15 ngày 16/9/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.