Anh Ignatio Hồ Ngọc Bình & Chị Maria Lê Thị Ngọc Huyền sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 07/11/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.