Anh Giuse Nguyễn Đức Anh & Chị Isave Hứa Thủy Tiên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 05g00 ngày 26/11/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.