Anh Giacôbê Lê Trung Hiếu & Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Saly sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 02/01/2017

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.