Anh Simon Nguyễn Hoàng Chương & Chị M. Madalena Phạm Thị Thục Ngân sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 05g00 ngày 04/6/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.