Anh Giuse Lê Tuấn Thiên & Chị Anna Lê Thị Phương Thanh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g15 ngày 10/6/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.