Anh Gioan Phạm Hoàng Nguyên & Chị Maria Lê Thị Minh Phương sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g15 ngày 18/7/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.