Anh Gioan Phạm Cao Nguyên Vũ & Chị Têrêxa Trần Thị Miên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

vào lúc 17g15 ngày 08/7/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.