“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.” (Ga 14,6)

Suy niệm: “Lúc khởi nguyên, Ba Ngôi đã phán: “Ta hãy tạo dựng con người.” Khởi đầu Tin Mừng, Ba Ngôi dường như cũng phán: “Ta hãy cứu độ con người” (J. Ryle). Cám ơn Hội thánh đã nghĩ ra việc làm dấu Thánh giá trên thân xác, vừa tuyên xưng Ba Ngôi, đồng thời xác tín ơn cứu độ ta gắn kết với Ba Ngôi. Ta vẫn tin rằng “Thiên Chúa là Tình Yêu,” thế nhưng, câu Ngài là Tình Yêu chỉ có ý nghĩa khi Ngài không đơn độc. Thế mà theo mặc khải của Đức Giê-su, Thiên Chúa là Ba Ngôi Vị: Cha, Con, và Thánh Thần. Vì là Tình yêu, Ba Ngôi cùng hiệp thông trong việc sáng tạo cũng như trong việc cứu độ con người.

Mời Bạn: “Ma quỷ muốn Đức Ki-tô chứng tỏ mình là Thiên Chúa bằng cách biến đá thành bánh; nhưng Thánh Thần cho thấy Thần tính của mình qua việc biến đá thành xác thịt (Ed 36,26)” (T. Watson). Biến quả tim chai đá thành quả tim bằng thịt biết rung cảm, yêu thương, quên mình, là công việc Thánh Thần vẫn âm thầm làm mỗi ngày trong đời ta. Bạn đã làm gì để cộng tác tích cực với công việc gian khó này của Ngài?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm dấu Thánh Giá, tôi ghi nhớ công trình Ba Ngôi thực hiện trong đời mình, nỗ lực biến quả tim chai đá thành quả tim bằng thịt với ơn Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, cảm tạ Chúa ban cho con ơn lớn nhất là được hiện hữu trên đời, được làm con Chúa, nhận biết Ngài, và nay đang đưa dẫn con đến hạnh phúc muôn đời trong hiệp thông với Ngài. Amen.