Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. (Lc 1,26-27)

Suy niệm: Truyền thuyết Việt Nam có kể chuyện thánh Gióng, một cậu bé làng Phù Đổng, đáp lại lời sứ giả nhà vua, cậu vươn vai hoá thành người khổng lồ, đánh đuổi giặc Ân, đem lại an bình cho đất nước. Tin Mừng hôm nay cũng kể với ta rằng Thiên Chúa sai sứ giả của Ngài đến trần gian để cầu người hiền cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại. Thật ra, khác với vua Hùng, một mình Thiên Chúa có thể thực hiện công cuộc này. Thế nhưng, Thiên Chúa của chúng ta thật lạ, Ngài thích có sự cộng tác của con người, Ngài trân trọng từng người, tạo vật do Ngài tạo dựng. Và cũng khác với thánh Gióng, Đức Ma-ri-a lại nhỏ bé đi để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi người.

Mời Bạn: Noi gương Đức Ma-ri-a xin vâng theo lời Chúa mời gọi, để là một cộng tác viên nhiệt thành, đóng góp chút công sức nhỏ bé trong chương trình cứu độ to lớn  của Thiên Chúa.

Chia sẻ: Tôi sẽ làm gì để xứng đáng là cộng tác viên của Chúa?

Sống Lời Chúa: Ý thức được Chúa mời gọi, tôi sẽ cố gắng tích cực tham gia một hội đoàn tông đồ trong giáo xứ; hoặc, ít ra mỗi ngày, mỗi tuần tôi sẽ làm một việc thiện nguyện với ý hướng tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không ngại thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết rằng đã chu toàn Thánh Ý Chúa.