“Dân thành Ni-ni-vê sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giô-na giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giô-na nữa.” (Lc 11,32)

Suy niệm: Chúng ta đã bước vào Mùa chay với nghi thức xức tro lên đầu, nói lên tâm tình sám hối của người tín hữu. Nhưng lòng sám hối không chỉ dừng lại ở nghi thức trong ngày thứ Tư Lễ Tro hay trong 40 ngày Mùa Chay; trái lại tâm tình đó phải đi suốt cuộc đời mỗi người chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều ý thức rằng thân phận con người vốn mỏng dòn, dễ sa đi ngã lại. Chính nhận thức đó giúp ta dễ sống khiêm nhường hơn, cũng như dễ nghe theo Lời Chúa dạy hơn. Đang khi Giô-na là một ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến kêu gọi dân sám hối, Đức Giê-su đến không chỉ rao giảng lòng thương sót của Thiên Chúa, mà còn có quyền ban ơn tha tội ‘tội con đã được tha rồi’ (Lc 7,48). Một Đấng uy quyền đang ‘ở đây’ lẽ nào chúng ta lại cứng lòng không nghe theo sao!

Mời Bạn: Mùa Chay nhắc nhở chúng ta sống tâm tình sám hối như ý nghĩa của thời gian đặc biệt này. Nhưng thật nguy hiểm nếu sau Mùa Chay, chúng ta lại ‘sống thả giàn’ theo kiểu bù lỗ lại những tháng ngày chay tịnh khắc khổ. Lâu nay bạn có suy nghĩ như vậy không?

Chia sẻ: Chúa mời gọi bạn hoán cải về phương diện nào trong Mùa Chay này?

Sống Lời Chúa: Tôi tham dự các nghi thức phụng vụ với tâm tình sám hối trong Mùa Chay cũng như trong suốt cuộc đời làm con Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn quảng đại và giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con đừng lợi dụng lòng tốt của Chúa để ở mãi trong tội lỗi, nhưng cho chúng con luôn sống tâm tình thống hối để làm đẹp lòng Chúa. Amen.