Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22)

Suy niệm: Trong hội đường Ca-phác-na-um hôm ấy, mọi người đều sửng sốt về lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giê-su. Vậy uy quyền này đến từ đâu? Thứ nhất, Người là Con Một xuất phát từ cung lòng của Thiên Chúa, và Người chính là Lời của Thiên Chúa. Thứ hai, nếu như lời giảng dạy của các kinh sư thường không ăn khớp với đời sống của họ, thì nơi Chúa Giê-su, lời của Người cũng chính là bản thân Người. Chúa Giê-su đã sống triệt để lời Người rao giảng đến mức lời nói và hành động tuy hai nhưng là một. Thật không thể tìm ra bất cứ lời giảng dạy nào của Chúa Giê-su mà đã không được Người sống trọn vẹn. Như vậy, Chúa Giê-su là vị ngôn sứ đích thực nhất của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhờ Bí tích Rửa tội, Ki-tô hữu được vinh dự chia sẻ chức vụ ngôn sứ của Chúa Giê-su. Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di nói rằng: “Hãy rao giảng luôn. Nếu cần thì mới dùng lời.” Điều này nghĩa là bạn hãy rao giảng trước hết bằng chứng tá đời sống. Đây chính là việc trước hết và trên hết phải làm để loan báo Tin Mừng vì chúng ta ý thức rằng mình là một đàn chiên bé nhỏ sống giữa biết bao anh chị em không cùng niềm tin.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi làm một việc tử tế để nêu gương chứng tá Ki-tô hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, được chia sẻ chức vụ ngôn sứ của Chúa vừa là một hồng ân cao cả, vừa là một trách nhiệm lớn lao. Xin giúp chúng con ý thức mình là một ngôn sứ và luôn biết nối kết với Chúa để nhiệt tâm chu toàn chức vụ này. Amen.