104. Bạn có thể là Kitô hữu mà không tin Chúa Giêsu đã sống lại không?

–  Không. Thánh Phaolô viết: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích, và đức tin của bạn cũng vô ích” (1 Cr 15,14). [631, 638, 651]