Đức Giê-su thấy ông Si-mon với người anh của ông là ông An-rê đang quăng lưới xuống biển… ông Gia-cô-bê, và người em là ông Gio-an… đang vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông… Và các ông đi theo Người.” (Mc 1,16-20)

Suy niệm: Khởi đầu sứ mạng rao giảng,Đức Giê-su kêu gọi những kẻ Người muốn (Mc 3,13) để họ đi theo làm môn đệ và tiếp tục sứ mạng của Người. Bốn môn đệ đầu tiên này là những ngư dân chất phác, họ đang có một công việc, một cuộc sống ổn định và cũng đang chăm chỉ, miệt mài với công việc. Họ đang làm việc sinh sống thường ngày khi Người kêu gọi họ. Có thể họ đã được nghe giới thiệu, đã gặp gỡ Người, và họ đã khát khao đi theo Người. Hôm nay ước nguyện đó trở thành hiện thực: “Lập tức, họ bỏ mọi sự mà đi theo Người.” Họ vẫn là những ngư dân chất phác, nhưng giờ đây trở thành môn đệ Đức Ki-tô, họ được sai đi để “lưới người như lưới cá.”

Mời Bạn: Chu toàn việc bổn phận hằng ngày theo bậc sống mình là ơn gọi nên thánh của mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội (x. Tông Huấn Ki-tô hữu Giáo Dân Christifideles Laici, số 16). Hơn thế, các Ki-tô hữu còn có thể biến đổi cuộc sống đời thường, công việc làm ăn sinh sống, thành cơ hội loan báo Tin Mừng như các môn đệ được kêu gọi và sai đi “lưới người như lưới cá”.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bắt tay làm việc gì, bạn xin Chúa thánh hoá việc bạn sắp làm và biến đổi việc ấy thành một lời loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn muốn chúng con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn “như Cha trên trời” (Mt 5,48). Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa, can đảm dám dấn bước theo Chúa, góp phần xây dựng Giáo Hội của Chúa.