La Vang 2022 – Thuyết trình về chủ đề hành hương tại Linh Đài Đức Mẹ: 14:00 ngày 14.8.2022


La Vang 2022 – Dâng hoa và cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ: 15:30 ngày 14.8.2022


La Vang 2022 – Nghi thức Khai Mạc và Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: 16:30 ngày 14.8.2022


La Vang 2022 – Đêm Diễn Nguyện bên Mẹ La Vang: 20:00 ngày 14.8.2022


La Vang 2022 – Rước Kiệu và Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: 04:30 ngày 15.08.2022


Nguồn: Tổng Giáo Phận Huế