Thư mời và Chương trình hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều, 26.7.2022

Thư mời: Ngày hành hương Đền Thánh An-rê Phú Yên – Bổn mạng Giáo lý viên