Chính Tòa: Thông báo Số 60/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 16/11 cho đến chiều thứ bảy 21/11 giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 19/11 vào lúc 17g Thánh Lễ Đồng Tế cầu cho các giáo chức phục vụ giáo xứ nay đã qua đời và 26 giáo dân mới qua đời trong năm 2015. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện. Đặc biệt, xin mời toàn thể thành viên thuộc Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng tham dự Lễ để cầu cho các vị tiền nhiệm và xin mời thân nhân các gia đình có người vừa qua đời trong năm 2015 tham dự Thánh Lễ. Sau Thánh lễ là giờ Chầu Thánh Thể thứ năm hằng tuần do Ca đoàn phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng