Chính Tòa: Thông báo Số 58/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 09/11 cho đến chiều thứ bảy 14/11 giáo họ Augustino Huy phụ trách trực phụng vụ.
  2. Lớp giáo lý dự tòng ban ngày dành cho những người không thể học ban đêm sẽ khai giảng vào lúc 8g00 sáng thứ hai 09/11/2015.
  3. Mời Ban điều hành 12 giáo họ và các ban ngành đoàn thể đã nhận giấy mời đúng vào lúc 19g00 thứ ba 10/11 đến hội trường để tham dự buổi họp sơ kết tình hình hoạt của giáo xứ sau hai năm hoạt động.
  4. Thứ năm 12/11 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Thánh Thể do hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  5. Thứ sáu 13/11 vào lúc 17g00 giáo xứ sẽ hát lễ trọng thể cầu nguyện cho các Giám Mục, các Linh Mục, tu sỹ Nam Nữ đã phục vụ cho giáo xứ nay đã qua đời, xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Kính mời Toàn Thể Ban Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa tham dự buổi tĩnh tâm lúc 15g30 thứ bảy 14/11 để mừng lễ bổn mạng của HĐMVGXCT, Thánh Lễ kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam quan thầy của HĐMVGXCT sẽ được cử hành lúc 17g00 cùng ngày. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng