Chính Tòa: Thông báo Số 54TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 14/10 đến thứ bảy 19/10 giáo họ Anê Thành trực phụng vụ.
  2. Kính mời Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ tham gia buổi họp vào lúc 19g30 tối thứ năm 17/10/2019 để bàn về chương trình Giáng Sinh năm 2019. Xin quý vị tham gia đông đủ và đúng giờ.
  3. Thứ sáu 18/10 Lễ Kính Thánh Luca, giáo xứ chúng ta có 12 giáo dân mang tên Thánh Luca xin công đoàn hiệp ý cầu nguyện và  lúc 19g30 cùng ngày, giáo xứ Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giê su và học hỏi về truyền giáo, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và đi đúng giờ.
  4. Thứ bảy 19/10 vào lúc 17g15 thánh lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá Lộ Đức do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự,các giáo họ Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustino Huy cùng phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng