Chính Tòa: Thông báo Số 13TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ Hai ngày 18/02 đến thứ Bảy ngày 23/02, giáo họ Emmanuel Triệu trực  Phụng Vụ.
  2. Thứ năm 21/02, sau Thánh Lễ chiều có Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
  3. Kính mời toàn thể các thành viên Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Chính Tòa về tại Nhà Nguyện Giáo xứ lúc 19g30 các ngày thứ Hai 25/02/2019; Thứ Ba 26/02/2019 và thứ Tư 27/02/2019 (sau Chúa Nhật 7 Thường niên 24/02/2019) để tham dự 03 đêm Tĩnh huấn. Kính mong Quý Chức tham gia đông đủ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng