Chính Tòa: Thông báo Số 10TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 18/01/2016 cho đến chiều thứ bảy 23/01/2016 giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 21/01/2016 Lễ nhớ Thánh Anê trinh nữ tử đạo, giáo xứ chúng ta có 145 giáo dân mang tên Thánh của Ngài, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do hội Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ hai 25/01/2016 lễ Thánh Phaolô trở lại quan thầy của Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Cha Tổng Đại Diện kiêm Quản Xứ, Cha nguyên Phó xứ Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng