Chiều thứ Hai ngày 23/05/2022, cha Phaolo Phạm Thanh Thảo đã dâng lễ mừng kính thánh Micael Hồ Đình Hy, bổn mạng giáo họ Micael Hồ Đình Hy tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, giáo họ Micael Hồ Đình Hy đã có buổi tĩnh tâm vào tối Chúa Nhật ngày 22/05/2022.

Hình ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.