Thánh lễ lúc 05g30, Chúa Nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng do cha Bonaventura Mai Thái – Tổng đại diện kiêm quản xứ giáo xứ Chính Toà chủ sự.

Đaminh Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng