Sáng Chúa Nhật ngày 03/4/2022, Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Quí Khôi đã chủ sự thánh lễ, trong đó có nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của 32 em thiếu nhi trong giáo xứ. Xin quý vị xem chùm ảnh của thánh lễ.


 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.