Thông báo về sinh hoạt phụng vụ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nằng từ ngày 30/9/2021

  1. Thánh lễ ngày thường: (30 người tham dự)
    – Sáng 05g00 (trực tuyến): các Hội đoàn đăng ký.
    – Chiều 17g00 (trực tuyến): các Giáo họ luân phiên.
  2. Thánh lễ Chúa Nhật: (2 Giáo họ, mỗi Giáo họ 15 người tham dự)
    – Thứ Bảy: 17g00 (trực tuyến).
    – Chúa Nhật: 06g00(trực tuyến); 08g00; 10g00; 15g00; 17g00(trực tuyến).

Xin cộng đoàn cùng hiệp thông và cầu nguyện.