Tối 31/3/2023, cộng đoàn giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng tiếp tục thực hiện việc Gẫm Đàng Thánh Giá trong các tối thứ Sáu của Mùa Chay, chuẩn bị cho Đại lễ Phục sinh 2023, do liên giáo họ giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang phụ trách và Cha Tổng đại diện Bonaventura chủ sự buổi Gẫm Đàng.

Ảnh: Phêrô Xuân Đệ
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.