Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Anh Micae Nguyễn Văn Xuân
Sinh 21/06/1959 tại Đà Nẵng
Từ trần vào lúc 17g00 ngày 13/7/2016 tại 154/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Giáo họ Anê Thành, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 14/7/2016
Thánh lễ An Táng lúc 5g00 18/7/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Gò Cà – Hòa Khương – Đà Nẵng.