“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.” (Ga 5,34)

Suy niệm: “Lời chứng phong phú đem lại thành quả vô hạn khi ta chọn tình yêu thay cho cái tôi” (F. Fellini). Gio-an Tẩy giả là chứng nhân vĩ đại cho Đức Giê-su khi ba lần dõng dạc nói tiếng “không” mạnh mẽ: không là Đấng Ki-tô, không là Ê-li-a, cũng chẳng phải là ngôn sứ. Ông hoàn toàn từ bỏ cái tôi của mình để chỉ sống vai trò của người chứng nhân dọn đường. Đức Giê-su là chứng nhân trung tín của Chúa Cha khi sống tư thế Người Con hiếu thảo: hoàn toàn sống cho Cha, thi hành ý Cha, vâng phục Cha trong mọi sự, làm mọi sự để vinh danh Cha. Người Ki-tô hữu hôm nay cũng vậy, chỉ có thể có lời chứng thuyết phục khi lấy Chúa làm trung tâm, để cho cái tôi của mình lu mờ đi. 

Mời Bạn: “Lời chứng cần được nuôi dưỡng do lời cầu nguyện, khao khát Lời Chúa trong Kinh thánh, và sự vâng phục theo chân lý” (H. Eyring). Để làm chứng cho Chúa, bạn tập thói quen cầu nguyện riêng với Chúa, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Rồi kiên nhẫn thực hành, sống theo Lời Chúa dạy. Bạn chỉ có thể là chứng nhân cho Chúa khi có mối tương giao cá vị gắn bó keo sơn với Ngài.

Sống Lời Chúa: Tôi bớt đi sự quan tâm về bản thân, sở thích, đam mê, thói quen, hoài bão riêng của mình, để dành thêm năng lực sống cho Chúa, làm chứng cho Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đời sống của Chúa là lời chứng mạnh mẽ về sứ vụ cứu thế của Chúa khi xuống thế làm người. Xin giúp con quan tâm đến việc làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống tốt đẹp của con. Amen.