“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Giáo Hội mừng kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô trong một lễ. Các ngài là trụ cột của Hội Thánh, cùng chịu tử vì đạo ở Rô-ma, khiến Rô-ma trở thành trung tâm qui tụ của Giáo Hội. Tử vì đạo, có nghĩa là “làm chứng” cho đức tin, đức tin mà hai thánh tông đồ chuyển lại cho ta. Lời tuyên tín của Phê-rô đáp trả hai câu hỏi của Đức Giê-su: “Người ta nói Con Người là ai?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phê-rô mở ra một ơn gọi và một sứ mạng. Chúa đặt tên mới cho Phê-rô, đời ông thay đổi từ đó. Từ một ngư phủ, nay ông trở thành người giữ cửa Nước Trời. Mừng kính hai thánh Tông Đồ hôm nay là chúng ta cử hành chính đức tin và sứ mạng của chúng ta.

Mời Bạn: Hôm nay, Chúa cũng hỏi bạn hai câu hỏi mà Chúa đặt cho các tông đồ ngày xưa. Bạn sẽ không thể trả lời câu hỏi thứ hai mà không trả lời câu hỏi thứ nhất: “Những người sống gần con hôm nay nói Thầy là ai?” Phê-rô nói Thầy là Đấng Mê-si-a, vì ông được Thiên Chúa soi sáng nên ông nói lên chứng từ niềm tin và mong đợi của mình. Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nói gì để làm chứng rằng Chúa Giê-su là đường, là sự thật và là sự sống cho người thời nay?

Sống Lời Chúa: Hãy nỗ lực sống niềm tin của bạn, để có thể làm chứng như thánh Phao-lô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12), và như thánh Phê-rô: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta… về những sự kiện đó (Đức Ki-tô đã sống lại), chúng tôi xin làm chứng…” (Cv 5,29.32).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con.