“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” (Lc 1,49)

Suy niệm: Đặc ân Đức Ma-ri-a được đưa về trời cả xác hồn là sự hoàn thành hoàn hảo của những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ trong suốt cuộc đời dương thế khi Chúa chọn gọi Mẹ tham gia cách đặc biệt vào chương trình cứu độ nhân loại nơi Đức Giê-su Ki-tô. Cả cuộc đời Đức Trinh Nữ Ma-ri-a suy gẫm những sự mầu nhiệm ấy trong lòng (x. Lc2,51) được kết tinh thành bài tụng ca “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” để tạ ơn Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ những điều cao cả. Được hưởng những hồng ân cao cả thì cũng được mời gọi tìm kiếm những điều cao cả. Mẹ đã không để những hồng ân đó vô hiệu khi trở thành người cộng tác tuyệt hảo nhất vào công trình cứu chuộc của Đức Ki-tô, Con Mẹ.

Mời Bạn: Biết bao nhiêu lần trong đời, chúng ta đã buông mình theo những điều nhỏ nhen, thấp hèn như: sự ích kỷ, thành kiến, sự đố kỵ, những ảo tưởng, những của cải vật chất chóng qua… mà quên rằng chúng ta cũng được hưởng những hồng ân cao cả qua phép Rửa tái sinh. Mẹ Ma-ri-a nhắc chúng ta đừng dừng lại ở những gì thuộc mặt đất này. Trái lại hãy nhớ rằng mình có là gì cũng là nhờ ơn Chúa, và đừng để những ơn ấy ra vô hiệu (x. 1Cr 15,10), nhưng hãy dùng chúng để tìm kiếm Nước Chúa.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy ôn lại “những điều cao cả Chúa đã làm cho tôi” và quyết tâm sống sao cho xứng với những hồng ân đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hợp với Mẹ Ma-ri-a, chúng con dâng lời ngợi khen Chúa vì những điều cao cả Chúa thực hiện nơi Mẹ. Xin Chúa giúp con nhận ra những hồng ân kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời con. Amen.