Này đây thiên sứ truyền tin
Đức Bà khiêm hạ cúi mình xin vâng
Xin cho con mãi nhớ rằng
Khiêm nhu vâng phục mẹ hằng dủ thương
Nhớ chị Mẹ quyết lên đường
Mặc cho sương gió dặm trường mờ xa
Xin lòng còn mãi thiết tha
Yêu thương khiêm nhượng để mà sống an
Hang đá lạnh, tuyết chưa tan
Mẹ sinh trong cảnh cơ hàn đêm đông
Xin tình mến, chẳng là không
Xin cho con được đặng lòng khó khăn
Mẹ đem con Chúa đến dâng
Trong đền Thánh Chúa xin vâng theo người
Xin môi con, mãi thắm tươi
Khiêm nhu vâng phục làm người con ngoan
Trong đền Thánh, Mẹ hân hoan
Khi nhìn thấy Chúa giữa ngàn người ta
Cho lòng con mãi thiết tha
Trọn đời giữ nghĩa để mà sống an.

Anna Hạt Bụi