Giáo phận Đà Nẵng đang hướng đến kỷ niệm 136 năm, ngày Đức Mẹ hiện ra tại Linh địa Trà Kiệu (11/9/1885 – 11/9/2021). Theo Thư kêu gọi của Đức Giám mục Giuse, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu, bắt đầu từ thứ Năm, ngày 02 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021. Dưới đây là tổng hợp giờ kinh trong Tuần Cửu Nhật, mời cộng đoàn theo dõi:

⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 02/9/2021 | Ngày thứ nhất


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 03/9/2021 | Ngày thứ hai


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 04/9/2021 | Ngày thứ ba


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 Chúa Nhật 05/9/2021 | Ngày thứ tư


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 06/9/2021 | Ngày thứ năm


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 07/9/2021 | Ngày thứ sáu


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 08/9/2021 | Ngày thứ bảy


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 09/9/2021 | Ngày thứ tám


⭕️ Trực tuyến: Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria – Mẹ Trà Kiệu | 19:30 ngày 10/9/2021 | Ngày thứ chín