Vào lúc 17g00 thứ bảy 21/10/2017, Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá do các Giáo họ Giuse Viên (chủ trì), Anê Thành và Emmanuel Triệu cùng phụ trách. Thánh lễ do Cha phụ tá Giuse Phạm Phi Phong chủ tế.

=======
Ảnh: Lê Đức Nhã (BTT GxCT).

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017

Giáo xứ tôn vinh Đức Mẹ, thứ bảy 21/10/2017